Razne aktivnosti


Predlog novih predmeta, 11.01.2017.


Naziv predmeta - METODE ISTRAŽIVANJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U POLJOPRIVREDI (jenosemestralni)

Cilj predmeta - Razumevanje istraživačkih metoda, planiranje i izvođenje ogleda. Način proučavanja literature, priprema podataka za analizu, analiza podataka, kritičko mišljenje, tumačenje i prezentacija dobijenih rezultata. Pojam projekta. Procesi upravljanja integracijom, obimom, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijama, rizikom i troškovima projekta.

Ishod predmeta - Osposobljenost za samostalno bavljenje istraživačkim radom u oblasti poljoprivrede. Obučenost za koncipiranje i planiranje projekata. Obučenost i osposobljenost za rad i liderstvo u projektnim timovima.

Sadržaj predmeta - Uvod u istraživački rad: naučne metode, planiranje eksperimenata. Eksperimenti: modeli ogleda, tipovi i struktura eksperimenta. Proučavanje literature i postavljanje hipoteze. Metodi i nivoi istraživanja. Planiranje, postavljanje i izvođenje ogleda, merenje i kontrola, obrada podataka. Izbor i veličina uzorka, pojam homogenosti uzorka. Specifičnosti uzorkovanja i metoda analiza u istraživanjima gajenih životinja. Matematičko-statistička obrada i softverski paketi. Upoznavanje sa osnovama projektnog menadžmenta. Funkcionalne oblasti upravljanja projektima. Idejno rešenje i plan projekta. Praćenje i kontrola realizacije projekta. Definisanje i kontrola obima projekta. Definisanje trajanja i resursa aktivnosti projekta. Budžet projekta – porcena i kontrola troškova. Upravljanje kvalitetom projekta. Formiranje i razvoj projektnog tima, i upravljanje istim. Distrbucija informacija. Identifikacija, analiza i kontrola rizika. Upravljanje nabavkom na projektu. Informatička sredstva u projektnom menadžmentu.

Značaj predmeta za studente - Osnovna ideja je da se studenti osposobe za operativna istraživanja u praksi, kao i za obavljanje zadataka u oblasti projektnog menadžmenta. Sticanje znanja u oblasti operativnih istraživanja prevashodno se odnosi na usvajanje osnovnih statističkih metoda, ali ne na nivou naučno-istraživačkog rada, nego u obimu koji je neophodan u procesu donošenja poslovnih odluka u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Tipičan primer su slučajevi promena elemenata tehnoloških procesa, kao i primena novih ili alternativnih proizvoda, koji po svojoj prirodi predstavljaju elemente odgajivačkih uslova domaćih životinja, a značajni su inputi u stočarskoj proizvodnji. Na taj način studenti će u većoj meri biti osposobljeni za obavljanje poslova operativnog farmskog menadžmenta, što ih dovodi na nivo kvalifikacije radne snage kakva je u današnje vreme u najužem fokusu potencijalnih poslodavaca u primarnoj poljoprivredoj proizvodnji. Druga dimenzija ovog predmeta je problematika upravljanja projetima. Kroz usvajanje takvih znanja, studenti će biti osposobljeni za efikasan timski rad u projektnim timovima, kako na liderskim, tako i na operativnim pozicijama. Steći će uvid u osnovne principe projektnog rada, počev od nivoa osmišljavanja projektnih zadataka, procenu njihove aktuelnosti, metodologiju planiranja, realizacije i evaluacije, sa posebnim osvrtom na administrativnu dimenziju ove problematike. Na taj način unaprediće osposobljenost za zadatke u domenu operativnog menadžmenta na farmama. Pored toga biće obučeni za rad u organima državne uprave, lokalne samouprave, kao i nevladinog sektora. Multidisciplinarni karakter ovog predmeta imaće za posledicu veću potražnju za ovakvim kadrovima na tržištu rada, u odnosu na stručnjake koji su osposobljeni po progamima drugih fakluteta sličnog ili istog usmerenja, u našoj zemlji.

Preporučena literatura

  1. Sotirović, V., Adamović, Ž. (2005): Metodologija naučno – istraživačkog rada. Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Univerzitet u Novom Sadu. ISBN 86-80711-80-2.
  2. Maletić Radojka (2005): Statistika, udžbenik. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
  3. Jelena Stanković; Ralević, R.N.; Ivana Ljubanović-Ralević (1989): Statistika sa primenom u poljoprivredi. Beograd. Savremena administracija. ISBN: 863870139X 9788638701391
  4. Johnson, S. (2014): Excel 2013 na dlanu. Kompjuter biblioteka. ISBN: 978-86-7310-497-3.
  5. Avlijaš, R., Avlijaš, G. (2011): Upravljanje projektom. Univerzitet singidunum. Beograd. ISBN: 978-86-7912-361-9.

Naziv predmeta - POZNAVANJE STOČNE HRANE (jednosemestralni)

Značaj predmeta za studente - Promenom programa studiranja ukinuli smo predmet “Osnove ishrane domaćih životinja”, koji je bio obavezan, a kao izborne predmete smo uveli “Ishranu preživara” i “Ishranu nepreživara”. Na taj način stvorili smo preduslove da se studenti detaljnije upoznaju sa osnovnim principima tehnike ishrane pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja, pre svega u domenu poznavanja i normiranja njihovih potreba, kao i sastavljanja obroka. To svakako predstavlja značajno unapređenje znanja koja studenti stiču. Međutim, programi oba kursa ishrane su sada obimniji i studentima nedostaju znanja iz oblasti proizvodnje i poznavanja stočne hrane, što treba da bude obavezni a ne izborni predmet. Na taj način studenti stiču neophodne preduslove za izučavanje napred navedenih izbornih predmeta, i postaju osposobljeni za efikasniji praktičan rad u stočarstvu. Na tržištu rada postaju ravnopravno konkurentni stručnjacima sa drugih fakulteta, istog ili sličnog profila kao što je naš. To je naročito značajno za studente koji će raditi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i za one koji se odluče za komercijalni rad na tržištu stočne hrane.


Naziv predmeta - EKOLOGIJA STANIŠTA (jednosemestralni)


Naziv predmeta - BIODINAMIČKA POLJOPRIVREDA (jednosemestralni)


[POVRATAK]

Free Web Hosting