Primena savremenih informatičkih rešenja u balansiranju obroka za preživare

1. Uvod

Da bi se uz izbor adekvatnih hraniva obrok sastavio na pravilan način, potrebno je poznavanje sastava izabranih hraniva i potreba životinja. Postoji čitav niz normativa koji su manje ili više slični, ali kao najčešće korišćeni sistem za određivanje potreba pominje se američki NRC sistem. Za sve normative je zajednička osobina da u zavisnosti od telesne mase i faze laktacije, odnosno zasušenja daju uvid u tačne vrednosti potreba u odnosu na pojedine pokazatelje. Praćenje tih pokazatelja nekada je bilo jednostavno, jer kada je mlečnost bila manja pratili su se samo osnovni parametri kao što je sadržaj proteina i energije u obroku, sadržaj celuloze i kalcijuma i fosfora. Tada je relativno jednostavno bilo da se putem procentnog računa iz tablica sa hranljivom vrednošću izabranih hraniva, izračuna u kojoj meri će se ona uključiti u obrok. Međutim, danas je potrebno pratiti jako veliki broj pokazatellja, od koncentracije energije u obroku, preko razgradivosti proteina i svarljivosti celuloze, pa do sadržaja pojedinih mikroelemenata kao što su gvožđe, zink, mangan itd. Zato se danas u ovu svrhu sve više koriste računari i namenski softver.

U sastavu sedmog, dopunjenog i izmenjenog NRC sistema za određivanje potreba u ishrani mlečnih goveda, kao prateći deo postoji i nekomercijalni računarski program za balansiranje obroka. Program, kao i NRC normativi u celini, se mogu preuzeti sa interneta (https://www.nap.edu/catalog/dairymodel/) i slobodno se mogu koristiti bez finansijske naknade. Program su izradili stručnjaci iz SAD (Nacionalno istraživačko telo, Odbor za poljoprivredu i prirodna istraživanja, Komitet za ishranu životinja, Podkomitet za ishranu mlečnih goveda.). U sastavu programa je i zavidna baza podataka sa hemijskim sastavom najvažnijih hraniva u ishrani preživara.

Program je moguće koristiti i u našim uslovima za balansiranje obroka mlečnih goveda holštaj-frizijske rase, jer se u uslovima industrijske proizvodnje mleka naša i američka krmna baza ne razlikuju u bitnijoj meri.

Primenom programa moguće je predvideti potrebe životinja i proizvodnju, u skladu sa hemijskim sastavom hraniva. To nije potpuni sistem za balansiranje obroka, jer ne uzima u obzir cene hraniva, ali po svim drugim parametrima omogućava dobru procenu baždarenosti obroka. Potrebe životinja preuzima iz pratećih excel fajlova.

Pri izradi ovog programa osnovni cilj je bio da se ostvari prijatno grafičko okruženje uz adekvatnu efikasnost. Program je opremljen i solidnim servisom za pomoć u svakom trenutku rada.

Ovo uputstvo ima za cilj da potencijalnog korisnika programa upozna sa osnovnim elementima, podrazumevanim vrednostima, ulaznim parametrima i osnovnom strukturom matematičko-informatičkog modela. Vrlo je preporučljivo za svakog korisnika da prouči uputstvo u cilju razumevanja osnova ovog sistema.

1.1. Sistemski zahtevi

Za uspešno funkcionisanje programa potrebni su sledeći minimalni elementi:

UPOZORENJE: Program podrazumeva razdvajanje decimala od celih brojeva tačkom a ne zapetom, i zato je jako bitno da se pre instaliranja programa obave adekvatna podešavanja u operativnom sistemu. Potrebno je otvoriti start meni i zabrati opciju podešavanja (settings) iz koje se potom otvara kontrolni panel (controll panel), kako bi se pristupilo servisu za regionalana podešavanja (regional settings). U ovom servisu potrebno je podesiti način na koji se prikazuju brojevi (kartica number) i novčane vrednosti (kartica curency).

1.2. Rizik pri upotrebi

Zbog mnogo uključenih promenljivih vrednosti i odluka koje se moraju doneti prilikom određivanja ulaznih vrednosti, tumačenja rezultata, te svrhe upotrebe programa, autori ne garantuju konzistentnost programa te sve opasnosti koje iz toga proizlaze na sebe preuzima korisnik.

2. Instaliranje i upotreba programa

2.1. Instaliranje

Pre instaliranja programa potrebno je deinstalirati stariju verziju, ukoliko postoji u sistemu i obavezno zatvoriti sve programe koji rade. Nepropisno deinstaliranje starije verzije programa može usloviti konfliktne situacije u radu sistema i dovesti do njegove nestabilnosti. U toku instaliranja korisnik će dobiti sve informacije potrebne da se taj proces uspešno okonča.

2.2. Pregled osnovnih osobina programa

U vrhu prozora program je snabdeven menijem u kojem se nude opcije Fajl (File), Idi na (GoTo) i Pomoć (Help).

Osnovnim funkcijama programa se pristupa preko opcije fajl i to:

Postoji više načina za kretanje kroz pojedine elemente i servise programa. Najjednostavnije je pomoću trake sa alatima (toolbar) koja se nalazi neposredno ispod osnovnog programskog menija, kako se to na slici 3 može primetiti.

Drugi način je izbor servisa programa, preko opcije GoTo u osnovnom programskom meniju.

Postoji pet osnovnih programskih servisa, kako se to može videti na slici 3, i on su sledeći:

2.3. Programski podrazumevani podaci

Da bi se program uspešno koristio neophodno je da ulazni podaci budu realni. Nisu retke situacije kada program korisnika obaveštava o vremensko-radnoj greški pod nazivom Run-Time Error, a najčešći je uzrok matematička greška delenja sa nulom, što je po pravilu, gotovo uvek uzrokovano pogrešnim unošenjem podataka o sastavu hraniva. Ovakva situacija prevazilazi se upotrebom podrazumevanih programskih podataka i postoje dva osnovna tipa:

2.4. Servis za pomoć

Osim servisa pomoći koji je uobičajen u gotovo svim aplikacijama za operativni sistem Windows, ovaj program ima i sistem kontekstno-osetljive pomoći a kome se pristupa preko glavnog programskog menija, odnosno njegovog servisa Help, levim klikom miša na opciju Šta je ovo? (What's this?).

Nakon toga pokazivač miša dobija izgled kombinacije strelice i znaka pitanja, te ako se postavi na bilo koji element na ekranu, i ako se klikne, dobija se precizno objašnjenje.

Drugi način pozivanja ove vrste pomoći je desnim klikom na željeni element na ekranu. Bez obzira na način na koji se pomoć poziva rezultat je dobijanje kutije za pomoć (help box) u kojoj je dato željeno rešenje problema ili mogućnost da se dođe do dodatnih informacija na istu temu (Jump to help topic).

Opoziv servisa za pomoć postiže se klikom miša bilo gde levo od kutije za pomoć. Izgled kutije za pomoć prikazan je na slici 4.

2.5. Programski ulazi

Prozor ulaza se sastoji od nekoliko sekcija na pojedinačnim kartama. Prva kartica Podešavanje programa (Program Settings) prikazana je na slici 5.

Druga kartica je Opis životinje (Animal Description) i ona je prikazana na slici 6.

Većina elemenata ovog prozora je jasna sama po sebi, sa izuzetkom ocene telesne kondicije (Condition Score) i parametara koji su od značaja za telad (Calf Variables). Ocena telesne kondicje krava uzima vrednosti na skali od 1 do 5, pri čemu je ocena 1 karakteristika ekstremno mršavih grla, dok ocenu 5 nose debela grla. Podaci karakteristični za telad nisu aktivni kada se rade obroci za druge kategorije. Sa druge strane kada se rade obroci za telad ne može se pristupiti kartici proizvodnja i organizacija (Production and Management). Kartica Proizvodnja (Production) je prikazana na slici 7.

Na ovoj kartici treba obratiti pažnju na sledeće elemente:

2.6. Hraniva

Podaci o hranivima koji postoje u internoj programskoj bazi podataka ne mogu se menjati niti brisati. Kada se hranivo bira za obrok, program ustvari pravi kopiju tog hraniva što će biti snimljeno u trenutno aktuelnoj simulaciji. Ovakva kopija se može i menjati i brisati. Ako korisnik želi da snimi novo hranivo ili staro izmenjeno i dopunjeno, zadaće komandu Save Feed in Feed Library ali pod drugim imenom.

Na slici 9, prikazan je prozor u kome se mogu uneti izmene hemijskog sastava hraniva.

Originalnu bazu podataka hraniva moguće je očuvati u bilo kom stepenu modifikacije, pravljenjem rezervnih kopija. Naime to je Microsoft Access fajl, ili baza podataka pod imenom NRC Dairy cattle Program-Feed Library.mdb. Na taj način se čuvaju i podaci o novounešenim hranivima, i za preporuku je da se ovaj postupak povremeno ponavlja.

Bitna napomena u postupku promene podataka o energetskoj vrednosti hraniva je da se ona automatski obračunava iz podataka o hemijskom sastavu hraniva. Ako korisnik pretpostavlja da je usled obrade ili drugih uslova došlo do promene svarljivosti masti, NDF ili RUP treba takvu mogućnost i prihvatiti, jer se odražavaju na energetsku vrednost hraniva.

2.7. Obrok

Na slici 10. je prikazan prozor programa kada je aktiviran servis za obrok.

2.8. Izveštaji

Servisi za izveštaje su dizajnirani u duhu pregleda za štampu, i vide se baš onako kako će odštampani i izgledati. Jedan tipičan izveštaj prikazan je na slici 11..

Izveštaji mogu obuhvatiti sledeće celine: Zaključak (Summary), koji daje elementarne i najčešće korišćene ishrambene pokazatelje, snabdevenost energijom i proteinima (Energy and Protein Supply), konzumiranje suve materije (Dry Matter Intake), uzdržne potrebe (Maintenance Requirements), potrebe za porast (Growth Requirements), ciljna telesna masa i prosečan dnevni prirast (Target Weight and Average Daily Gain), potrebe za očuvanje steonosti (Pregnancy Requirements), potrebe za proizvodnju mleka (Lactation Requirements) i potrebe u mineralnim materijama (Mineral Requirements).

Kada je korisnik u servisu za izveštaje, u levom panelu prozora treba da overi željene elemente izveštaja i da potom uradi levi klik na dugme za pregled izveštaja (View Report). Time ulazi u izveštaj gde mu na raspolaganju stoje različiti načini i dimenzije ekranskog pregleda, što je stvar ličnog izbora, uz podešavanja koja nisu drugačija u poređenju sa skoro svim postojećim Windows aplikacijama. Isto važi i kod listanja izveštaja po stranama, kao i kod štampanja.

[ VERZIJA ZA ŠTAMPU ]

Free Web Hosting